Leczenie w ramach NFZ

Rehabilitacja w ramach NFZ

Publikacja: 14 czerwiec 2012 Ostatnia aktualizacja: 19 grudzień 2013
Kto i w jakich okolicznościach może skorzystać z rehabilitacji w ramach NFZ? Jaki lekarz może wystawić na nią skierowanie? Ile zabiegów wykonywanych jest w ramach usprawniania, oraz jakie rodzaje terapii finansuje Fundusz? Jak prowadzona jest rehabilitacja dzieci?
Rehabilitacja lecznicza polega na kompleksowym postępowaniu, którego celem jest przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności, lub takiego jej poziomu, który jest w jego sytuacji zdrowotnej możliwy do osiągnięcia. Działania te maję również umożliwić odzyskanie zdolności do pracy, zarobkowania, oraz poprawę ogólnej jakości życia osoby rehabilitowanej. Mogą być realizowane:
 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w warunkach domowych,
 • w ośrodku lub oddziale dziennym
 • w warunkach stacjonarnych.
Dzieci oraz młodzież szkolna, w przypadkach nie kwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, jest kierowana przez lekarza rodzinnego na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Szczególnym przypadkiem leczenia ukierunkowanego na rehabilitację pacjenta jest też leczenie uzdrowiskowe, realizowane według zasad opisanych w poniższych artykułach:

Leczenie uzdrowiskowe
Lekarze i pacjenci z Wielkopolski! Sprawdźcie aktualne informacje o leczeniu uzdrowiskowym...
Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnychSkierowanie na zabiegi wykonywane w trybie ambulatoryjnym, (które zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia i w tym okresie powinno być zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji), może wystawić każdy lekarz, który ma podpisaną umowę
z NFZ.

Wyjątek stanowi sytuacja dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy, w przypadku której skierowanie na rehabilitację wystawia lekarz lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Podczas rehabilitacji tego typu pacjent może mieć sfinansowanych do pięciu zabiegów dziennie wykonywanych w 10-dniowym cyklu.
Rehabilitacja w warunkach domowych Ten tryb rehabilitacji jest skierowany do pacjentów nieporuszających się samodzielnie, którzy nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. Skierowanie od lekarza NFZ należy zarejestrować w zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ oraz ustalić termin wizyty w domu.

Istotną informacją jest, iż każdy zakład rehabilitacyjny mający kontrakt z NFZ świadczy opiekę domową zarówno dorosłym i dzieciom. Czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W jej trakcie wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. Każdego dnia pacjent lub jego opiekun potwierdza podpisem wykonanie rehabilitacji na odpowiedniej karcie zabiegów.
Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym.Jeśli stan zdrowia pacjenta sprawia, że rehabilitacja nie może być przeprowadzona w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymaga on całodobowego nadzoru medycznego, przysługuje mu ten tryb wykonywania zabiegów.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym polega na kompleksowej fizjoterapii narządu ruchu. Szczególnie jest stosowana ze względów ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub w przebiegu chorób przewlekłych), a także ze wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Rehabilitacja przeprowadzana w powyższym trybie trwa od trzech do sześciu tygodni przez pięć dni w tygodniu, a w jej ramach wykonywanych jest średnio po pięć zbiegów dziennie. W przypadku dzieci do 18. roku życia o częstotliwości rehabilitacji decyduje lekarz prowadzący.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Skierowanie na ten typ rehabilitacji może wystawić lekarz jednego
z następujących oddziałów szpitalnych lub poradni:
 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • oraz lekarz podstawowej opieki medycznej.
Czas trwania rehabilitacji wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia.

Rehabilitacja słuchu i mowy

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym słuchem.

Skierowanie na ten rodzaj rehabilitacji wystawiają lekarze poradni specjalistycznych:
 • otolaryngologicznej,
 • otolaryngologii dziecięcej,
 • audiologii i foniatrii,
 • neurologicznej.
Czas trwania rehabilitacji wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia.

Rehabilitacja wzroku

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym wzrokiem.

Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze następujących poradni specjalistycznych:
 • okulistycznej,
 • neurologicznej.
Czas trwania rehabilitacji wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia.

Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to świadczenie udzielane pacjentom po ostrych przebiegach schorzeń sercowo-naczyniowych (np. zawałach serca) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych.

Do tego rodzaju rehabilitacji kieruje lekarz:
 • oddziału kardiologii,
 • oddziału kardiochirurgii,
 • oddziału chorób wewnętrznych,
 • poradni kardiologicznej,
 • poradni rehabilitacyjnej.
Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego (nie więcej niż 24 dni
w ciągu 3 miesięcy).

Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym

Rehabilitacja tego typu odbywa się w naturalnych podziemnych komorach solnych. W terapii wykorzystuje się wpływ ich specyficznego mikroklimatu, który pozytywnie oddziałuje na sprawność funkcjonowania układu oddechowego. Skierowanie na ten rodzaj rehabilitacji wystawia lekarz poradni: rehabilitacji medycznej, gruźlicy i chorób płuc, alergologicznej, laryngologicznej, pulmonologicznej. Czas trwania takiej terapii ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego, ale nie może ona być krótsza niż 14 dni oraz nie dłuższa niż 24 dni.
Rehabilitacja w warunkach stacjonarnychŚwiadczenia te skierowane są do pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają nie tylko kompleksowych czynności rehabilitacyjnych, ale także całodobowej opieki pielęgniarskiej. Wyróżnione są tu poniższe rodzaje rehabilitacji:
Stacjonarna rehabilitacja ogólnoustrojowaPrzeznaczona jest dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnych zabiegów usprawniających i jednocześnie innych działań terapeutycznych, profilaktycznych, diagnostycznych oraz edukacyjnych. Na ten rodzaj rehabilitacji skierowanie wystawiane jest przez lekarzy specjalistów poszczególnych oddziałów, a w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych – przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej. Powinna być dołączona do niego również aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie. Czas trwania usprawniania wynosi od 3 do 6 tygodni, średnio wykonywanych jest pięć zabiegów dziennie.
Stacjonarna rehabilitacja neurologicznaPrzeznaczona jest dla pacjentów w każdym wieku, cierpiących na schorzenia neurologiczne i wymagających jednocześnie całodobowego nadzoru. Realizowana jest przez oddziały rehabilitacji neurologicznej i oddziały o profilu ogólnorehabilitacyjnym. W tym przypadku o rodzaju rehabilitacji decyduje lekarz oddziału szpitalnego, dokonując oceny stanu zdrowia pacjenta, dysfunkcji układu nerwowego oraz oceny stopnia niepełnosprawności. Czas trwania zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej.
Stacjonarna rehabilitacja pulmonologicznaPrzeznaczona jest dla pacjentów wymagających kontynuacji leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc i układu oddechowego. Realizowana jest ona w szpitalu, a skierowanie na nią wystawia lekarz oddziału szpitalnego (m.in. pulmonologicznego, torakochirurgicznego, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego, pediatrycznego), gdzie obywało się podstawowe leczenie, a także lekarz poradni chorób płuc, rehabilitacyjnej lub alergologicznej. Trwa do 3 tygodni, przez 6 dni w tygodniu, a średnio wykonuje się w jej przebiegu pięć zabiegów dziennie.
Stacjonarna rehabilitacja kardiologicznaTen rodzaj rehabilitacji jest przeznaczony dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego. Na ten typ rehabilitacji skierowanie wystawia lekarz oddziału: kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego, a także poradni kardiologicznej i rehabilitacyjnej. Czas trwania rehabilitacji zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji. Terapia taka trwa 6 dni w tygodniu i obejmuje działania ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację.
Źródło:
Narodowy Fundusz Zdrowia

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl