Leczenie w ramach NFZ

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ramach NFZ

Publikacja: 04 styczeń 2010 Ostatnia aktualizacja: 26 październik 2013
Kiedy i gdzie możemy skorzystać z pomocy psychiatry, psychologa bądź terapeuty? Jakie są zasady udzielania świadczeń w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień?
Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin.

W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest:

W poradni – pacjent ma zapewnione niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki i wyroby medyczne (dotyczy programu substytucyjnego leczenia metadonem oraz leczenia zespołów abstynencyjnych).

W ośrodku dziennym – w trakcie leczenia pacjent ma zapewnione niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, posiłek oraz transport sanitarny.

W izbie przyjęć – przez całą dobę pacjent może skorzystać ze świadczeń udzielanych w trybie nagłym (także diagnostyczno-terapeutycznych). Pacjent ma zapewnione zabezpieczenie medyczne oraz transport w przypadku konieczności kontynuowania leczenia specjalistycznego.

W szpitalu – podczas leczenia pacjent ma zapewnione bezpłatnie niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, leki, wyroby medyczne, transport sanitarny oraz inne świadczenia związane z pobytem.
Zasady udzielania świadczeń: W poradni zdrowia psychicznego (także w poradni dla dzieci i młodzieży i innych poradniach wysokospecjalistycznych, np. leczenia nerwic, seksuologii i patologii współżycia oraz dla osób z autyzmem dziecięcym):
  • pacjent może skorzystać z diagnozy i porady lekarza psychiatry, porady i diagnozy psychologicznej, sesji psychoterapeutycznych;
  • pacjent z organicznymi zaburzeniami psychicznymi, schizofrenią lub afektywnymi zaburzeniami nastroju ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa lub pielęgniarki;
  • w uzasadnionych sytuacjach pacjent ma prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego;
  • za świadczenia udzielane na podstawie umowy nie wolno pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach;
  • w przypadku, gdy pacjent wymaga wykonania badań diagnostycznych w związku z leczeniem psychiatrycznym, skierowanie wydaje i koszty badań pokrywa lekarz psychiatra lub jednostka kierująca;
Psychiatra udziela porad bez skierowania, natomiast do psychologa i psychoterapeuty jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W poradni leczenia uzależnień:
  • pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa lub instruktora terapii uzależnień;
  • leczenie pacjentów bez ich zgody odbywa się na podstawie skierowania z gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych lub postanowienia sądu;
Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie.

Podczas leczenia szpitalnego:
  • w ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić pacjentowi bezpłatne, niezbędne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze;
  • świadczeniodawcę obowiązuje zakaz wystawiania ubezpieczonemu w trakcie hospitalizacji recept na leki, preparaty diagnostyczne, wyroby medyczne do realizacji w aptekach ogólnodostępnych;
  • przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego;
Pacjenci kierowani są na leczenie szpitalne przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, gabinety prywatne i na mocy postanowienia sądu. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po zbadaniu pacjenta. W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyjęć;

Świadectwo o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, orzeczenie, opinię lub skierowanie do innego lekarza albo zakładu opieki zdrowotnej może być wydane przez lekarza wyłącznie po uprzednim osobistym zbadaniu tej osoby.

Skierowanie pacjenta do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni

Poradnie seksuologiczne:
Poradnia zajmuje się poradnictwem medycznym i psychologicznym dotyczącym profilaktyki i zaburzeń seksualnych u kobiet i mężczyzn. Nie jest wymagane skierowanie.


Aktualizacja treści artykułu: 25.10.2013r.
Źródło:
Narodowy Fundusz Zdrowia

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl