Medycyna ogólna

Leczenie Uzdrowiskowe

Publikacja: 10 lipiec 2008 Ostatnia aktualizacja: 26 październik 2013
Chciałbyś skorzystać z leczenia uzdrowiskowego? Masz pytania, wątpliwości dotyczące kosztów, wyboru miejsca, czasu oczekiwania na leczenie? Jeśli tak, postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości. Przygotowaliśmy najważniejsze informacje na ten temat publikowane przez NFZ.
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe dla osoby niepełnoletniej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, pod opieką, którego pozostaje ta osoba. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe same lub pod nadzorem opiekuna prawnego.

Lekarz ma obowiązek wypełnić skierowanie prawidłowo i czytelnie, w szczególności:
 • dane osobowe pacjenta (w tym PESEL, imię i nazwisko)
 • umieścić na skierowaniu pieczęć świadczeniodawcy wraz z numerem umowy zawartej z NFZ i pieczęć imienną lekarza wystawiającego skierowanie
 • informację o aktualnym stanie zdrowia pacjenta
 • jednoznacznie określić rozpoznanie choroby zasadniczej, będącej podstawą wystawienia skierowania z podaniem symbolu ICD-10
 • określić informację o schorzeniach współistniejących
Wystawienie skierowania jest bezpłatne.

Skierowanie powinno być przesłane drogą pocztową do oddziału wojewódzkiego NFZ przez lekarza, który je wystawił lub przez pacjenta, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Skierowanie leczenie uzdrowiskowe". Nie ma wymogu by to ubezpieczony osobiście doręczał je do oddziału (nie ma to wpływu na skrócenie czasu oczekiwania).

Skierowane jest ważne przez 18 miesięcy od daty wystawienia.

Wszystkie skierowania na leczenie uzdrowiskowe wymagają potwierdzenia przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowanie, które zawiera braki formalne, zwracane jest lekarzowi, który je wystawił w celu uzupełnienia.

Celowość skierowania oceniana jest przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji, zatrudnionego w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest niecelowe, oddział wojewódzki NFZ nie potwierdza wówczas skierowania. Zwracane jest ono lekarzowi, który je wystawił, o czym informowany jest również pacjent. Na niepotwierdzone skierowanie nie przysługuje odwołanie.

Jeśli lekarz specjalista dokonał pozytywnej oceny celowości skierowania, oddział wojewódzki NFZ potwierdza skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Oddział NFZ ma prawo do zmiany kwalifikacji skierowania:
 • z leczenia sanatoryjnego na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym, lub
 • z leczenia w szpitalu uzdrowiskowym na leczenie sanatoryjne
W terminie nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą rozpoczęcia turnusu, pacjent otrzymuje skierowanie, w którym oddział wojewódzki NFZ określa termin, miejsce, rodzaj i czas trwania leczenia uzdrowiskowego oraz konkretny zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Termin ten nie obowiązuje tzw. zwrotów (skierowań zwróconych przez ubezpieczonych, które umożliwiają potwierdzenie skierowania dla pacjenta oczekującego w kolejce na leczenie uzdrowiskowe).

W przypadku braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, oddziały wojewódzkie NFZ prowadzą listy osób oczekujących na potwierdzenie skierowania. Pacjenci mają prawo do informacji o swojej kolejności na liście oczekujących.

Na leczenie uzdrowiskowe pacjenci kierowani są przez Fundusz przez cały rok.

Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej i gimnazjum są kierowane na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, a młodzież szkół ponadgimnazjalnych w okresie wolnym od nauki.

WAŻNE:
 • Fundusz nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonkom na leczenie uzdrowiskowe w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.
 • Skierowanie małżeństwa do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, jeśli jeden z małżonków ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.
 • Fundusz nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk i na wybrane przez nich terminy.
 • Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym, nie jest postępowaniem medycznym ratującym życie lub zdrowie i nie musi odbyć się w trybie pilnym.
 • Fundusz nie pośredniczy w rezerwacji określonego rodzaju pokoju. Kwestie te należy uzgadniać bezpośrednio z sanatorium lub szpitalem uzdrowiskowym.
OPŁATY:

Osoba ubezpieczona, która otrzymała skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, ponosi częściowe koszty związane z pobytem w sanatorium. Dotyczą one:
 • pokrycia kosztów przejazdu do i z sanatorium;
 • uiszczenia opłat wynikających z lokalnych przepisów (np. tzw. opłata klimatyczna);
 • pokrycia częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania, określonych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.
Turnus trwa 21 dni, a cena uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu.

Opłaty te nie dotyczą korzystających z leczenia uzdrowiskowego dzieci do 18 roku życia (lub do 26 roku życia, jeśli uczą się dalej), dzieci niepełnosprawnych w znacznym stopniu oraz dzieci uprawnionych do renty rodzinnej. Fundusz nie finansuje kosztów pobytu opiekuna.

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest całkowicie bezpłatne, natomiast w przypadku leczenia uzdrowiskowego ambulatoryjnego Fundusz pokrywa koszty zabiegów i badań, a pacjent we własnym zakresie koszty zakwaterowania i wyżywienia.


Aktualizacja treści artykułu: 25.10.2013r.
Źródło:
www.nfz.gov.pl

Ostatnie publikacje

Czy wiesz że.. ?
przy niektórych schorzeniach (układu oddechowego, stawów, układu krążenia, chorobach reumatycznych, obniżonej odporności) leczenie w zimnych miesiącach daje lepsze efekty.
strony internetowe | lexurio.pl